De NVDMFR haar oprichtingssymposium

Op 12 januari 2017 is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (afgekort NVDMFR) opgericht. De vereniging stelt zich tot doel wetenschappelijke en praktische kennis omtrent tandheelkundige en maxillofaciale radiologie, beeldvorming, diagnostiek en stralenbescherming te bevorderen, te verbreiden en in het tandheelkundig werkveld te integreren.
De wetenschappelijke vereniging tracht dit doel te bereiken door het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan aanbieders van scholing op het terrein van de tandheelkundige radiologie in breedste zin, het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg en het organiseren van bijeenkomsten. Tevens tracht de vereniging haar doel te bereiken door het stimuleren van onderzoek, het formuleren van richtlijnen en veldnormen, samen te werken met, dan wel aansluiting te zoeken bij vergelijkbare gremia en samen te werken met dan wel aansluiting te zoeken bij internationale verenigingen op het gebied van de DentoMaxilloFaciale Radiologie. De vereniging zal hiervoor samenwerken met haar Europese en Internationale ‘’moederverenigingen’’ (respectievelijk de European Academy for DentoMaxilloFacial Radiology en de International Association for DentoMaxilloFacial Radiology).

In veel landen in de wereld is het vakgebied van de DentoMaxilloFaciale Radiologie een erkend tandheelkundig specialisme of erkende differentiatie. Het vakgebied is in dan vaak diagnostisch uitgebreider dan de Röntgenologie die er in Nederland veelal onder wordt verstaan. Ook diagnostische beeldvorming d.m.v. echografie, MRI en andere klinisch diagnostische beeldvormende methoden vallen onder de DentoMaxilloFaciale Radiologie.
De vereniging wil zich nadrukkelijk ook met deze beeldvormende diagnostiek bezighouden. Voornoemde beeldvormende technieken behoren momenteel voornamelijk tot het werkterrein van de MKA-chirurg. Daardoor brengt de vereniging bij uitstek de interesses en belangen van tandartsen, MKA-chirurgen en klinisch fysici bij elkaar en hoopt zij hierdoor tevens samenwerking tussen deze beroepsgroepen te bevorderen.
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor tandartsen, tandheelkundig specialisten, artsen en medisch fysici én tevens aan hen die een opleiding volgen tot een van deze beroepen dan wel in ruste zijn. Tevens kent de vereniging buitengewoon leden, zijnde allen die niet tot de hiervoor genoemde beroepsgroepen behoren.

Op vrijdagmiddag 3 maart 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dento MaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR) haar eerste (oprichtings)symposium met als thema “Diagnostiek in de kliniek”. Tijdens het symposium zal een drietal gerenommeerde sprekers u d.m.v. zeer interessante lezingen meenemen in de breedte en diepte van het vakgebied. De sprekers zijn prof. dr. Reinhilde Jacobs (KU Leuven), dr. Erik van der Meij (MKA-chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden) en dr. Erwin Berkhout (ACTA Amsterdam). Het symposium zal plaatsvinden op ACTA. KRT punten zijn aangevraagd. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Nadere informatie volgt.
Tijdens en na het symposium zal tevens aandacht worden besteed aan het afscheid van dr. Gerard Sanderink na een meer dan 40 jarige loopbaan in de Tandheelkundige Radiologie. Begonnen in Utrecht onder prof. Jan van Aken en na sluiting van deze faculteit verder bij ACTA. Na het symposium zal de oprichtingsborrel van de vereniging gecombineerd worden met een afscheidsborrel van Gerard Sanderink. Het betreft zijn afscheid van zijn universitaire loopbaan, want deze nestor van de Tandheelkundige Radiologie heeft een plekje in het oprichtingsbestuur van de vereniging aanvaard.

Naast dr. Gerard Sanderink bestaat het oprichtingsbestuur uit de volgende leden: dr. Wil van der Sanden (Nijmegen), dr. Erik van der Meij (Leeuwarden), dr. Bart Polder (Emmeloord), mw. Frédérique San Giorgi, MSc (Amsterdam) en dr. Erwin Berkhout (Hilversum).


Wij willen het bestuur en met name Frédérique feliciteren met de oprichting van de vereniging. Wij hebben Frédérique vorig jaar geïnterviewd en vinden het mooi om te zien dat haar ambitie om actief te blijven in de academische wereld vorm krijgt!