Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze Website (de "Site"). De Site wordt beheerd door S.F. Pranoto. ("Beheerder").

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien elk gebruik van de Site daaraan onderworpen is. Indien Beheerder de Gebruiksvoorwaarden zou wijzigen, dan zal zij die wijzigingen op deze pagina met Gebruiksvoorwaarden plaatsen.

Auteursrecht
Deze Site is de eigendom van Beheerder en is beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

U mag de informatie niet reproduceren, doorgeven, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of in omloop brengen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Beheerder. U bent gerechtigd deze informatie te gebruiken voor uw eigen privé-, niet-commerciële gebruik.

U heeft de toestemming om pagina's van de Site uit te printen, in de mate dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van de Site voor privédoeleinden-, dus met uitsluiting van commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheidsbeperking
Deze Site wordt met de grootste zorg ontwikkeld en onderhouden door Beheerder. Beheerder kan echter de exactheid, volledigheid, tijdigheid of exacte opeenvolging van de informatie op deze Site niet garanderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie die werd gegenereerd door Beheerder of verzameld werd door Beheerder op basis van publiek beschikbare bronnen. Er kunnen vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie zijn.

U gaat ermee akkoord dat Beheerder niet verantwoordelijk is voor de exactheid, volledigheid, tijdigheid of exacte opeenvolging van de informatie en dat Beheerder noch contractueel, noch extracontractueel kan aansprakelijk worden gehouden voor enige rechtstreekse, bijzondere, onrechtstreekse of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, inkomsten, winsten, klanten, gegevens, enz.) door enige beslissing of actie die door u werd ondernomen op basis van de informatie op deze Site, of voor elke onderbreking van gegevens, informatie, of elk ander aspect van deze Site.

Beheerder garandeert geenszins de geschiktheid van de informatie, software, producten of diensten die op deze Site zijn opgenomen. Al die informatie, software, producten en diensten worden geleverd "as is", zonder eender welke waarborg. Productspecificaties en -prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om Beheerder te verdedigen, vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken, eisen of vorderingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke wettelijke en boekhoudkundige kosten) die voortkomen uit of vermoedelijk voortkomen uit een schending van één van de bepalingen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

Links naar andere sites
Om u een vollediger aanbod aan beleggingsinformatie en -diensten te bieden, bevat deze Site links naar andere sites. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze andere sites u kunnen vragen om u te registreren vooraleer u gebruik kan maken van de aldaar aangeboden diensten.

De gelinkte sites staan niet onder controle van Beheerder, en Beheerder is niet aansprakelijk voor de inhoud van een gelinkte site of enige link die is opgenomen in een gelinkte site. Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebruiksvoorwaarden van deze sites. U dient de gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen voor verdere details.

Algemene en regelende wetgeving
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar zou zijn, dan zullen deze Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn gewijzigd door de onuitvoerbare bepaling op zodanige wijze te interpreteren dat zij uitvoerbaar wordt, terwijl toch haar bedoeling wordt behouden. Indien dat niet mogelijk is, zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een andere bepaling die uitvoerbaar is en wezenlijk dezelfde doelstelling en hetzelfde economisch resultaat nastreeft.